Skip to main content

INFORMARE cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (RGPD)

Regulamentul mai sus invocat stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

S.C. SANTA VIVA MED S.R.L. este o entitate privată, cu personalitate juridică, cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, str. Transilvaniei nr. 238, judeţul Mureș, având ca obiect de activitate acordarea de servicii medicale în regim ambulatoriu, numită în continuare operator.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Ca urmare a prevederilor RGPD, operatorul nu este obligat să desemneze un responsabil cu protecţia datelor. Cu toate acestea, operatorul întreprinde toate diligențele pentru conformare cu RGPD și a desemnat o persoană de contact pentru semnalarea oricăror probleme ivite în activitatea sa în relație cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, date genetice, date biometrice (imagini captate prin intermediul camerelor video) sau date privind sănătatea persoanelor vizate, colectate, în condiţiile legii, în scopul derulării activității operatorului.

Datele personale ale persoanelor vizate vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către operator a atribuţiilor conferite de legislația specifică entităților de drept privat care desfășoară activitate medicală, de Statutul propriu precum și de Regulamentul de organizare și funcționare și de Regulamentul intern.

Operatorul poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități și instituții publice centrale sau locale, instituții medicale (medici de familie, clinici, spitale – la solicitarea dumneavoastră), dacă această acțiune este în legătură cu sau este necesară pentru executarea obligațiilor legale pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platformele informatice puse la dispoziția angajatorilor de către instituțiile și autoritățile publice, prelucrarea lor fiind necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul furnizării de servicii medicale, al ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale; de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt transferate unei instanțe atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau ori de câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare.

Operatorul nu intenţionează să transfere datele cu caracter personal colectate către un stat terţ sau o organizaţie internaţională.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: conform prevederilor legale și a nomanclatorului arhivistic adoptat.

 2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

 2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către societate;

 3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care societatea le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;

 4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine societatea să fie şterse din evidenţele noastre;

 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către societate;

 6. dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către societate într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea societății;

 7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

 8. dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;

 9. dreptul de a depune plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către societate, pentru acest scop punându-vi-se la dispoziție atât adresa poștală cât și cea de e-mail: contact(at)policlinicavivamed(punct)ro

 10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

 11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

Responsabilitate

Operatorul este responsabil şi va fi capabil să demonstreze la orice moment conformitatea atât cu Regulamentul (RGPD) cât şi cu principiile stabilite în acest document: legalitate, echitate şi transparenţă, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitări legate de stocare, integritate, confidenţialitate şi responsabilitate.

S.C. SANTA VIVA MED S.R.L.
Sîngeorgiu de Mureș, str. Transilvaniei nr. 238,
cod poștal 547530, județul Mureș
Tel. 0740-880.338
E-mail: contact(at)policlinicavivamed(punct)ro