Skip to main content

Informații

Informații pentru profesioniști

NoutățI legislative: Ministerului Sănătății


Informații pentru pacienți:

Drepturile pacientului

Definiții:

Pacientul – persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;

Discriminare – distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;

Îngrijiri de sănătate – serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe actului medical;

Intervenție medicală – orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

Îngrijiri terminale – îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat:

- cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

- asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

- asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

 

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Informațiile se aduc la cunostință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați in spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.

Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26 al legii.

Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale (elaborate de către Ministerul Sănătății).

Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situații extreme.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în legea drepturilor pacientului atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Autoritățile sanitare dau publicității, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situațiile din diferite regiuni ale țării, precum și situația existentă cu una optimă.

Furnizorii de servicii medicale sunt obligați să afișeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

În vederea asigurării conformității cu standardele de calitate, siguranță și confidențialitate pe parcursul furnizării de servicii medicale în Policlinica Viva Med, rugăm atât pacienții cât și pe aparținătorii acestora să respecte următoarele reguli:

- Prezentarea la consultaţii va fi realizată la ora stabilită, conform programării; în cazul în care, din motive obiective, pacientul nu va putea să se prezinte la programare, va anunța Recepţia, în vederea anulării sau modificării programării.

- La sosirea în Policlinica Viva Med, pacinetul va prezenta la Recepție toate documentele solicitate, necesare acordării serviciului medical pentru care a fost programat (biletul de trimitere de la medicul de familie/ specialist ambulatoriu, buletinul/cartea de identitate, după caz, cardul național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii, pentru persoanele care, din motive religioase sau de conștiință, refuză cardul național/adeverința înlocuitoare pentru cardul duplicat, pentru persoanele al căror card național a fost pierdut, furat ori deteriorat;

- Să solicite orice informații referitoare la facturile emise de către Policlinica Viva Med pentru serviciile medicale furnizate și să achite contravaloarea acestor facturi întocmai și în termenul stabilit;

- Să solicite personalului medical informații privind starea de sănătate precum și despre tratamentul indicat;

-  Să ofere personalului medical toate informațiile relevante și conforme despre starea de sănătate proprie, inclusiv alte informații relevante de orice altă natură care pot afecta serviciile medicale acordate în cadrul Policlinicii Viva Med (spitalizări anterioare, regimuri alimentare şi stil de viaţă, apartenenţa religioasă, valori culturale, etnice etc.).

- Să respecte regulile de acces, de conduita și disciplină ale Policlinicii Viva Med;

- Să păstreze curățenia în spațiile comune, coridoare și orice altă dependință a Policlinicii Viva Med pe care o va utiliza;

- Să nu utilizeze telefoane mobile în cabinetele și încăperile unde se află aparatură medicală;

- În incinta Policlinicii Viva Med sunt interzise introducerea țigărilor și fumatul, precum și introducerea și consumul de băuturi alcoolice ori substanțe interzise de lege;

- Este interzisă utilizarea în incinta Policlinicii Viva Med de substanțe/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii (ex: chibrituri, brichete, lumânări) sau orice alte substanțe/obiecte care pot afecta siguranța pacienților, a personalului medical și administrativ și a clădirii;

- Va fi evitată orice acțiune care poate avea drept consecință distrugerea, alterarea sau sustragerea mobilierului, aparatelor electronice sau a bunurilor din dotarea Policlinicii Viva Med sau bunurilor aflate în proprietatea altor persoane. În cazul în care se aduce orice prejudiciu, de orice natura, acesta va fi suportat de persoana care l-a cauzat;

- Este interzisă deplasarea în alte departamente decât în cele în care pacientul este programat, cu exceptia cazurilor care necesită investigații;

- Pacienții vor avea un comportament adecvat și un limbaj politicos, va respecta personalul medical și administrativ al Policlinicii Viva Med și normele de funcționare ale unității, precum și pe ceilalți pacienți;

- Pacienții au obligația de a respecta intimitatea și confidențialitatea persoanei, viața privată și programul celorlalți pacienți, inclusiv ale personalului medical. Nu este permisă fotografierea altor pacienți, a personalului medical și administrativ al Policlinicii Viva Med;

- Din motive de siguranta nu este permisă fotografierea cabinetelor, a sălilor de tratament sau a oricăror încăperi/dependințe ale Policlinicii Viva Med.

- Pacientul își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la protecția bunurilor personale de valoare introduse în Policlinica Viva Med;

- Însoțitorul va avea, în incinta Policlinicii Viva Med, un comportament decent, respectuos față de personalul medical și față de suferința pacienților;

- Pacienții vor evita pe cât posibil scările dacă nu sunt însoțiți;

- În caz de incendiu vor fi respectate următoarele instrucțiuni:

- nu folosiţi lifturile;

- nu interveniţi la instalaţiile electrice;

- nu blocaţi sistemele de închidere automată a niciunei uși de acces;

Persoanele responsabile cu situațiile de urgenţă se vor deplasa la faţa locului pentru a stabili natura incendiului şi pentru a acţiona până la ajungerea pompierilor. Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm să vă conformaţi ordinelor pe care le primiţi.

Față de regulile mai sus menționate, atât pacienții cât și însoțitoriivor urma în orice moment toate dispozițiile și normele interne ale Policlinicii Viva Med, aduse la cunoștință de către personalul medical și administrativ al Policlinicii Viva Med.

Va mulțumim!

Orice sugestie din partea dumneavoastră va fi tratată cu seriozitate, în vederea îmbunătățirii  serviciilor medicale și administrative ale Policlinicii Viva Med.


Informații pentru asigurați

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au următoarele drepturi:

 • la un pachet de servicii de bază în condiţiile Legii 95/2006 și ale Contractului-Cadru.
 • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare şi ale contractului-cadru;
 • să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legii, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
 • să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 • să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
 • să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 • să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 • să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;
 • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 • să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
 • să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

 

Pentru a putea beneficia de drepturile enumerate mai sus, asigurații au următoarele obligații:

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.